POLITYKA PRYWATNOŚCI

SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o. ul. Sportowa 8; 97-410 Kleszczów (dalej jako: „Solpark Kleszczów”) zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

Solpark Kleszczów stanowią: hotel, aquapark i centrum sportowo – rekreacyjne, zwane dalej: „Kompleksem Solpark Kleszczów”.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KOMPLEKS SOLPARK KLESZCZÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” pragniemy poinformować, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Solpark Kleszczów Sp. z o.o.; adres: ul. Sportowa 8; 97-410 Kleszczów.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajduje się pod adresem e-mail: iod@solpark.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Kompleks Solpark Kleszczów będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawieranych i realizowanych umów o świadczenie usług hotelarskich, usług gastronomicznych, imprez okolicznościowych, udostępniania pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych, sportowych oraz wynajmu lokali.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Kompleks Solpark Kleszczów jest:
dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Kompleks Solpark Kleszczów w związku z poniesioną przez Kompleks Solpark Kleszczów szkodą wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Kompleksu Solpark Kleszczów,

udokumentowanie wykonania usług przez Kompleks Solpark Kleszczów dla celów podatkowych,

zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych, auquaparku oraz centrum sportowo – rekreacyjnego.

W przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Kompleks Solpark Kleszczów przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto, Kompleks Solpark Kleszczów przetwarza Państwa dane osobowe gromadzone przez monitoring hotelowy, aquaparku i centrum rekreacyjne oraz terenów przynależnych, np. parkingów w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia mienia na terenie Kompleksu Solpark Kleszczów.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
Umowa o świadczenie usług hotelarskich, usług gastronomicznych, imprez okolicznościowych udostępniania pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych, sportowych, wynajmu lokali.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Państwa zgoda. Kompleks Solpark Kleszczów informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez monitoring jest ochrona Państwa żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla zapewnienia najwyższej jakości usług jest usprawiedliwiony cel Administratora.

5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane wyłącznie:

• pracownikom i współpracownikom Komplaksu Solpark Kleszczów posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
• podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z naszych usług na podstawie Państwa dyspozycji,
• dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Kompleksu Solpark Kleszczów w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń , w szczególności:
dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Kompleks Solpark Kleszczów nie przekazuje Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Kompleks Solpark Kleszczów będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Państwa usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisami o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Dane przetwarzane w ramach monitoringu są automatycznie nadpisywane i są przechowywane przez okres do 30 dni, po czym są zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

Dane osobowe pozyskane na podstawie Państwa zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

8. Przysługujące Państwu uprawnienia:
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

• sprostowanie / poprawienie danych osobowych
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych
• przeniesienie danych osobowych do innego administratora.

Z tych praw mogą Państwo korzystać składając wniosek na nasz adres mailowy: iod@solpark.pl

Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie danych uwierzytelniających.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Państwa dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

10. Stosowanie plików „cookies”:
Strona internetowa pod adresem: https://solpark.pl/ korzysta z tzw. „cookies”. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” w swojej przeglądarce.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego https://solpark.pl/

11. Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

12. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
odanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Kompleksu Sopark Klesczów jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, realizację imprez okolicznościowych, udostępniania pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych, sportowych oraz wynajmu lokali. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Kompleksowi Solpark Kleszczów zawarcie powyższych umów i ich należytej realizacji.